Diced Shrimp Tempura

Fried shrimp, Japanese seasoning, chili.

    $12.00